top of page

מה שלא פשוט פשוט לא יהיה

ומה לא פשוט לנו? הדיבור? המחשבה? העשיה? ויותר מזה התקשורת? ומה אנחנו מסבכים או מה מסתבך?

מה שלא פשוט פשוט לא יהיה

כתבתי ספר, או יותר מדוייק ספרים, אדבר על שניים מהם מעט, הראשון התעוררות – מודעות ריפוי וגישור. והשני – השתקפויות וסוד האותיות.

שני הספרים כמו משלימים זה את זה ובהם נמצא את הילד שבתוכנו, ובמקרה שלי הילדה, שרואה משתוממת ומחפשת, מחפשת את הפשר ואת הכיוון, כיוון לאן? לאמת שבידיעה פנימית של ילדה קיימת ללא הגדרות חכמות זו מין ידיעה שקטה אבל מאוד מוצקה, ידיעה שמובילה לאורך ודרך שבילי החיים להבנות ולהתעוררות, ומה התעוררות? מהאשליה? ואיזו אשליה, אשליה של קושי, אשליה של בדידות או מובדלות ומופרדות, לאשליות גוונים רבים שביטויים ברגשות ובנטיות האוטומטיות, ההבנות לאורך חיי הובילו לכלים מאוד מעשיים ומועילים שעליהם כתבתי בספרי וגם יצרתי סדנאות באותה רוח והחשוב מכל, הטיפולים הפרטניים המבוססים על אותה פשטות, על אותה אהבה שאינה תלויה בדבר ומאוד מורגשת ומגדלת.

החיפוש נראה שהתחיל מהתבוננות הטבע, מהתבוננות ללא מילים, זו מין ספיגה של החויה, עד לעיכולה המלא והמחזק.

כך נולד או נוצר הספר השתקפויות וסוד האותיות, ומה היה התהליך? ואיך, ככל שהתבגרתי הבנתי יותר ויותר את מה שהמציאות מזמנת לי במיוחד ברגעים של שאלות מהותיות, או של עשיה שאולי אינה במקומה, או ברגעים שדבר מה נראה והורגש כדבר מאוד חשוב ונחוץ אבל הסביבה לא קיבלה ואפילו התנגדה, ואז עלו שאלות ועלה החיפוש, הרי מה שקורה קורה מסיבה שאינה ברורה לי, התחלתי להבין את ההשתקפות של התגובות או המעשים כמראה אלי פנימה, ולמרבה ההפתעה גיליתי שכל מילה או מעשה פעם או באיזשהו גיל גם אני אמרתי או עשיתי ובאמצעות ההשתקפות נולדה הבנה עמוקה עד להגעתי לנקודת האיזון.

ומה סוד האותיות? הרי כל מחשבה, מילה, דיבור כלשהו מורכב ממילים מאותיות, ולכל אות משמעות, כוח, כל אות היא מהות של הבריאה, ומהי אותה מהות? וכיצד האות בוראת ואיך נלמד לעבוד עם האותיות, כלומר עם המילים והמחשבות, כן זו עוד דרך מרתקת ומועילה בהתחזקות ובכינון חיים יותר מדוייקים, רגועים שמתחילים להדהד עם כל מה שגבוה מהמציאות המורכת, ולמה הכוונה? כל מה שגבוהה מהדרמות, מהפחדים ובמיוחד מהכעסים, וכך ניתנת האפשרות להתאזן ולהבריא, הרי כבר ברור לרובנו שמקורן של המחלות ברגשות הקשים ובהתנהלות כבדה ומכבידה.
שני הספרים ביחד מלמדים, מרוממים ומחזקים עבור כל אחד מאיתנו תאיר הבנה שונה, הזדהות או זיכרון שיפתח את הפתח לשינוי המיוחל.

החיים כמו מפרשים, הלב והרוח יכולים להביא אתכם לחוף מבטחים

bottom of page